शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, मुंबई या संस्थेमधील विविध विभागातील लाकडी, लोखंडी, लिनन व काचेचे भंगार साहित्य तसेच प्लास्टिक,नादुरुस्त, निरुपयोगी, कालबाह्य वस्तूंचे निर्लेखन करणेबाबत